کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و کارگری و بیمه تامین اجتماعی کارگران

یکی از مهم ترین مسائلی که کارگران و کارفرمایان همواره با آن روبرو هستند، مسئله بیمه است. با توجه به شرایط اشتغال به کارگری، داشتن بیمه برای رفاه آن‌ها و همچنین آینده کارگران امری ضروری است. طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما موظف به پرداخت حق پوشش بیمه کارگران است. کارگران باید حداکثر شش ماه پس از استخدام کارگر اقدام به بیمه وی کند. کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و کارگری موظف به رسیدگی درخواست مربوط به بیمه و اختلافات این حوزه است.
بیمه تامین اجتماعی کارگران در دوران کار و حتی پس از آن در بسیاری از اتفاقات اعم از؛ سوانح، بیماری، از کار افتادگی و غیره را می تواند تضمینی برای تحت فشار قرار نگرفتن آن‌ها محسوب شود. حق بیمه کارگران در سال ۹۷ با توجه به افزایش حداقل دستمزد کارگران تغییرکرده است. بیمه کارگران ساختمانی که یکی از مهم‌ترین مشاغل کارگری است، عمدتا مورد بحث فراوان قرار می گیرد. بیمه کارگران ساختمانی، فنی حرفه ای و سایر مشاغل ۳۰ درصد کل حقوق آن‌ها است که از این میزان کارگر ۷ درصد و کارفرما ۲۳ درصد آن را باید بپردازد.

در صورتی که کارفرما بیمه کارگران را لحاظ نکرده باشد آنها می‌توانند با مراجعه به تامین اجتماعی و یا دادگاه درخواست خود را برای پرداخت بیمه ارائه کنند. کارشناس دادگستری کار و کارگری وظیفه بررسی ادعای شاکی را دارد. در صورت تایید کارفرما باید حق بیمه را بپردازد و مدت زمان کار به عنوان سابقه کار بیمه کارگر به حساب می آید.

از نظر کارشناس رسمی کار و کارگری برای بازنشستگی در بیمه کارگری کارگر باید حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد: 1-در صورتی که سی سال تحت پوشش بیمه باشد و سن ایشان کمتر از ۵۰ سال نباشد. زنان با  پنج سال سن کمتر می توانند بازنشست شوند. 2- در صورتی که مردان به سن ۶۰ سال و زنان به سن ۵۵ سال رسیده باشند و ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشند یعنی حداقل سابقه بیمه را دارا باشند می توانند درخواست بازنشستگی کنند. 3- کار در مشاغل سخت یک و نیم برابر سایر مشاغل کارگری محسوب می‌شود و در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه می توان درخواست بازنشستگی داد. 5- داشتن ۳۵ سال سابقه بدون داشتن محدودیت سنی 6- و در نهایت از کار افتادگی کارگر می‌تواند دلیلی برای ارائه درخواست بازنشستگی باشد.

چنانچه کارفرما از پرداخت بیمه کارگران خودداری کند باید جریمه دیرکرد یا عدم پرداخت حق بیمه را بپردازد. در بسیاری از مواقع اجراییه در خصوص پرداخت حق بیمه و خسارت آن برای کارفرما ابلاغ می شود. طبق این اجراییه کارفرما موظف است که مبلغ را پرداخت کند.

در صورت بروز مشکل برای کارفرمایان در این حوزه کارفرما می تواند با مراجعه به کارشناس کار و کارگری ادعاهای خود در خصوص عدم پرداخت حق بیمه را به صورت مکتوب و مستند تهیه کند و به مراجع قانونی تحویل داد.